Slimmer kopen

 • U wilt uw Slimmer Kopen®-woning verkopen, en nu?

U wilt uw Slimmer Kopen®-woning verkopen. Omdat u de woning heeft gekocht met Slimmer Kopen®-bepalingen betekent dit dat we een gezamenlijk traject opstarten. Wij willen u graag uitleggen wat dit inhoudt in onderstaande stappen.

Stap 1: Aanbieding woning
U biedt uw woning schriftelijk te koop aan bij Woonpartners via het formulier ‘Terugkoopverzoek Slimmer Kopen®-woning’. Met dit formulier geeft u ook meteen opdracht tot taxatie. U dient dit formulier (beiden) te ondertekenen.

Stap 2: Taxatieopdracht
Na ontvangst van uw terugkoopverzoek verstrekt Woonpartners de taxatieopdracht aan een onafhankelijk taxateur.

Stap 3: Taxatieafspraak
De door Woonpartners ingeschakelde taxateur maakt een afspraak met u. Tijdens de taxatie dient u een overzicht te verstrekken van de eventuele verbouwingen/verbeteringen die u zelf hebt uitgevoerd of laten uitvoeren (keuken, badkamer, sanitair, verwarming en uitbreidingen waaronder bv. aanbouw of dakkapel) na verkrijging van de woning. Deze kwaliteitsverbeteringen worden niet meegerekend in de uiteindelijke koopprijs en is noodzakelijk voor een juiste berekening.

Stap 4: Terugkoopaanbod
Nadat Woonpartners het taxatierapport heeft ontvangen, ontvangt u van ons het terugkoopaanbod inclusief de terugkoopberekening gebaseerd op de Slimmer Kopen®-bepalingen van de koopovereenkomst.
Indien wij u in de gelegenheid stellen om de woning zelf door te verkopen, en de verkregen korting aan ons af te rekenen, vermelden wij dit bij het terugkoopaanbod. Dit is niet altijd het geval en wanneer wij de mogelijkheid niet bieden staat dit ook niet ter discussie.

Stap 5: Akkoord / Afzien van terugkoop / Geschillenregeling

 • Akkoord
  Gaat u schriftelijk akkoord met ons terugkoopaanbod dan geven wij onze makelaar, Huysveldt Makelaardij, opdracht voor het maken van de terugkoopovereenkomst. Zij sturen deze, na ondertekening, naar Visser Van den Broek Netwerk Notarissen ter afhandeling. In dit geval nemen wij de taxatiekosten voor onze rekening.
 • Afzien van terugkoop
  Als u naar aanleiding van ons terugkoopaanbod om wat voor reden dan ook besluit uw woning niet te verkopen brengen wij de taxatiekosten a € 425,- incl. BTW bij u in rekening. U ontvangt uiteraard het volledige taxatierapport van ons. Wanneer u op een later moment alsnog besluit de woning te verkopen starten we de procedure opnieuw op en kunnen we dit taxatierapport niet meer gebruiken.
 • Geschillenregeling
  Hoewel Woonpartners haar prijsaanbod heeft gebaseerd op een (gevalideerde) marktwaarde, opgesteld door een onafhankelijk en erkend taxateur, wil dit niet zeggen dat u altijd akkoord zult gaan met ons prijsvoorstel. U mag conform artikel 6 uit de Slimmer Kopen®-bepalingen van de koopovereenkomst gebruik maken van de geschillenregeling.

 
Spelregels geschillenregeling

 1. Het feit dat een koper in voorkomende gevallen te kennen geeft het oneens te zijn met ons prijsaanbod, wil niet zeggen dat men vervolgens aan een derde mag verkopen. Woonpartners blijft onverkort gebruik maken van haar voorkeursrecht tot terugkoop.
 2. Het geschil kan enkel gaan over de hoogte van de opgegeven marktwaarde, danwel de hoogte van de waarde van de in artikel 5, lid b2 omschreven kwaliteitsverbeteringen. Niet ter discussie staan de contractueel overeengekomen waardedeling en/of de definitie van de kwaliteitsverbeteringen waarvan de waardeontwikkeling geheel aan de koper toekomt.
 3. De kosten voor het opstellen van een taxatie die hebben geleid tot het gedane prijsaanbod zijn voor rekening van Woonpartners. De kosten van de tweede (tegen-)taxatie zijn voor uw rekening. Kosten van een eventuele derde taxateur worden door U en Woonpartners gedeeld.

Hoe werkt de geschillenregeling?

Nadat u ons schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u ons prijsaanbod niet aanvaard dient u binnen 14 dagen aan ons opgave te doen van een tegenvoorstel. Dit voorstel dient vergezeld te gaan van een kopie van een gevalideerd taxatierapport opgesteld door een gecertificeerd taxateur. Wijs uw taxateur nadrukkelijk op de bepalingen zoals opgenomen in artikel 5, Hoofdstuk 1 van de Slimmer Kopen®-bepalingen uit uw koopovereenkomst. Laat uw taxateur ook specifiek in het taxatierapport vermelden dat men conform deze bepalingen gehandeld heeft. Mocht de door u gekozen taxateur vragen hebben dan kan deze altijd contact opnemen met de makelaar van Woonpartners; Huysveldt Makelaardij te Helmond.
Nadat wij uw (tegen-)taxatie hebben ontvangen zullen wij bezien of dit voldoende aanleiding biedt om ons prijsaanbod te wijzigen. Indien we van mening blijven dat ons oude prijsaanbod redelijk is, zullen we in overleg met u de laatste stap van de geschillenregeling inzetten.
De door u en Woonpartners aangestelde taxateurs worden verzocht om gezamenlijk een derde, gecertificeerde, taxateur aan te wijzen. De kosten van deze derde taxateur zullen we delen. De waardebepaling zoals opgesteld door deze 3 deskundigen is bindend. Voor Woonpartners maar dus ook voor u!

Stap 6: Eindinspectie
Vlak voor de notariële overdracht voert Huysveldt Makelaardij met u een eindinspectie uit in uw woning. Hierbij wordt de woning gezamenlijk geheel doorlopen en wordt gecontroleerd of de woning in orde is en opgeleverd zoals afgesproken (in ieder geval schoon en ontruimt en zonder eventuele huur- en/of leaseovereenkomsten van bijvoorbeeld CV). Tevens worden de meterstanden genoteerd.
Na de eindinspectie komen wij niet meer in de woning, het doorsturen van post dient op dit moment door u geregeld te zijn.

Stap 7: Notariële overdracht
Na de eindinspectie gaat u naar de notaris. Hier vindt de eigendomsoverdracht plaats. Woonpartners is hierbij niet aanwezig. Een medewerker van het notariaat is gevolmachtigd om namens Woonpartners de akte van levering te ondertekenen.

 

 

 

 

Uitgelicht