Prestatieafspraken

Periodiek wordt de gemeentelijke woonvisie geëvalueerd en geactualiseerd voor de volgende vijf tot zeven jaar. Op basis van de vastgestelde visie spreken de gemeente en de Helmondse corporaties in een convenant af welke prestaties zij in die periode leveren.

In de Prestatieafspraken 2012-2015 hebben de gemeente Helmond en de woningcorporaties afspraken gemaakt over de volgende prestatievelden:

  • zorg dragen voor huisvesting van de doelgroep van beleid;
  • bewaken van de kwaliteit van de woongelegenheid;
  • betrekken van bewoners bij het beleid en beheer;
  • voeren van een financieel beleid gericht op de continuïteit van de instelling;
  • bijdrage leveren aan de leefbaarheid van buurt en wijken;
  • invulling geven aan wonen en zorg.

Binnen de prestatieafspraken wordt er onder andere gewerkt aan het handhaven van de kernvoorraad, het huisvesten van bijzondere doelgroepen, energiebesparing, de prioriteit voor investeringen in de doorontwikkeling van Binnenstad en Centrumplan, de handhaving van de leefbaarheid in wijken, en het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van mensen. Gedurende het gehele jaar monitoren de partijen de voortgang en vindt bestuurlijk overleg plaats over eventuele bijstelling.

Uitgelicht