Integriteit

Woonpartners is een maatschappelijke onderneming. Met onze producten en diensten leveren we direct een bijdrage aan het welzijn van de samenleving. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat onze klanten van ons verwachten dat wij integer handelen.

Wat is integriteit?
Integriteit heeft alles te maken met normen en waarden en met respect en oog hebben voor de belangen van onze klanten, belanghouders en leveranciers. Beleid, regels, normen en waarden zijn soms zo vanzelfsprekend dat ze overbodig lijken. Toch heeft Woonpartners besloten om het integriteitbeleid op hoofdlijnen vast te leggen in een Gedragscode Integriteit.

Klokkenluidersregeling
Lees hier de klokkenluidersregeling.

Gedragscode
In onze Gedragscode staan richtlijnen opgesteld voor wat wel en niet kan, zowel binnen als buiten onze organisatie. Deze richtlijnen gelden voor alle medewerkers, directie, bestuur en Raad van Toezicht en voor iedereen die optreedt namens Woonpartners. Zo vindt Woonpartners het belangrijk dat haar medewerkers de relatie met leveranciers strikt zakelijk houden, zodat ze weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Daarnaast nemen we bij Woonpartners geen dure relatiegeschenken aan om een evenwichtige werkrelatie in stand te houden.

ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast dient de instelling als doel te hebben uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van volkshuisvesting. Woonpartners is een algemeen nut beogende instelling. Daarom zijn we verplicht een aantal extra gegevens op onze internetsite te publiceren.

Statutaire naam:                            Stichting Woonpartners
RSIN nummer:                               80.19.58.775
Naam bestuurder:                          Stichting Woonpartners heeft een bestuurder/algemeen directeur. Deze functie wordt ingevuld door de heer P.A.C.T. van Heeswijk.
Beloningsbeleid:                             Op het beloningsbeleid van Woonpartners is de cao Woningcorporaties van toepassing. Voor de beloning van de algemeen directeur verwijzen wij naar ons jaarverslag. Een actueel verslag van onze activiteiten en de financiele verantwoording zijn tevens hier te vinden.

 

 

 

 

 

Uitgelicht