Governance

Woonpartners hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Deze bevat zowel principes als concrete bepalingen over onder andere goed bestuur (inclusief openbare verantwoording aan belanghebbenden en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden), de samenstelling, rol en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en financiële verslaglegging.

Uitgelicht